Цэнэг үйлчилгээний нөхцөл
Санамж:
  1. Та “Цэнэг үйлчилгээ“-ний нөхцөлтэй танилцна уу. Үйлчилгээг идэвхижүүлснээр нөхцлийг зөвшөөрсөнд тооцно.
  2. Идэвхижүүлсэн хугацаандаа өөрийн сонгосон бүтээлээ бүрэн уншиж, сонсож дуусгах нь үйлчилгээний санал болгож буй хөнгөлөлт, давуу тал, үнэ цэнийг нэмэгдүүлнэ.